REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 www.dobrasofa.pl     

 

Obowiązuje od 26 kwietnia 2024 r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1.    Serwis prowadzony jest przez MJS MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, pod adresem ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001088007, NIP: 6521755135, REGON: 52803487500000, adres mailowy: biuro@dobrasofa.pl, numer tel.: + 48 666 666 064.
 2.    Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 3.    Regulamin Serwisu określa warunki sprzedaży towarów przez MJS MEBLE oraz składania przez Klienta zamówień za pośrednictwem Serwisu.
 4.    Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu.
 5.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

§ 2
Definicje

 

 1.      Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 2.      Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30, oraz w soboty w godzinach od 8:00 – 13:00 z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy.
 3.      Rejestracja – założenie przez Klienta konta w Serwisie.
 4.      Konto - zbiór informacji o zarejestrowanym Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez zarejestrowanego Klienta w ramach Usług, o których mowa w Regulaminie. W wypadku Klienta będącego przedsiębiorcą zbiór obejmuje w szczególności dane jego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, prowadzony rodzaj działalności gospodarczej lub statutowej, dane dotyczące jego aktywności w ramach Serwisu.
 5.      Serwis - portal internetowy działający pod adresem: https://dobrasofa.pl w ramach Usługi internetowej www (obejmujący także wszelkie podstrony i funkcjonalności Serwisu).
 6.      Siła Wyższa - każde zdarzenie niezależne od Sprzedawcy powodujące brak funkcjonowania lub nienależyte funkcjonowanie Serwisu lub wpływające na jakąkolwiek zmianę w świadczonych Usługach w tym jej ograniczenie lub wyłączenie. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, wojny, zamieszki społeczne, a także każde działanie noszące znamiona ataku hakerskiego, cyberprzestępczości, które wpływają w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Serwisu lub dostępność świadczonych Usług.
 7.      Zamówienie - zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu i jego funkcjonalności jak również indywidualne zamówienia przesyłane MJS MEBLE za pośrednictwem  kontaktowego adresu mailowego, na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
 8.      MJS MEBLE / Sprzedawca - MJS MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach, pod adresem ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001088007, NIP: 6521755135, REGON: 52803487500000, adres mailowy: biuro@dobrasofa.pl, numer tel.: +48 666 666 064.
 9.      Klient - osoba korzystająca z Serwisu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 10.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 11.   Uprzywilejowany przedsiębiorca - Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12.   Towary - produkty wskazane w Serwisie, jak również przedmioty o specyficznych cechach wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.

 

 

§ 3

Rejestracja konta

 

 1.      Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Serwisu, co skutkuje założeniem Konta. Do założenia Konta może dojść w dowolnym, wybranym przez Klienta momencie, w szczególności przy składaniu pierwszego zamówienia, w toku procesu zamawiania opisanego w § 4 Regulaminu, lub odrębnie w wybranym przez Klienta momencie poprzez wybranie przycisku „Rejestracja”.
 2.      Utworzenie Konta następuje poprzez:
 3.      wypełnienie formularza „Rejestracja” dostępnego w Serwisie - wymagane jest przy tym podanie adresu e-mail, po wejściu w pole rejestracja,
 4.      wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego po wskazaniu adresu e-mail (wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne - są to: imię i nazwisko, adres mailowy),
 5.      zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i polityki plików cookies,
 6.      otrzymanie na wskazany adres e-mail informacji o utworzeniu konta,
 7.      w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, należy uzupełnić formularz dodaj adres dostępny za pośrednictwem konta (wymagane dane obejmują: adres, numer telefonu a w przypadku przedsiębiorców także firmę i NIP).
 8.      MJS MEBLE może zawiesić lub usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 9.      Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 1. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres mailowy MJS MEBLE : biuro@dobrasofa.pl lub skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności konta.

 

 

§ 4

Składanie Zamówień

 

 1.      Klient może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Serwisu.
 2.      Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a)    określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne koszty dostawy),

b)    potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów dokonujących zamówienia bez założenia Konta – podać dane określone w § 3 ust. 2 lit b i e Regulaminu oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności (lub zalogować się).

 1.      W przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o złożeniu Zamówienia na warunkach wyświetlonych przez Serwis, Klient powinien kliknąć „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.
 2.      Dokonanie czynności, o których mowa w powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia MJS MEBLE, po wyświetlonych w Serwisie cenach oraz podanych kosztach dostawy.
 3.      Klient może złożyć również indywidualne Zamówienie za pośrednictwem adresu mailowego MJS MEBLE, w wiadomości mailowej w której treści wskaże dane określone w § 3 ust. 2 lit b i e Regulaminu.
 4.      Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z ust. 4 oraz 5, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
 5.      Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a MJS MEBLE dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanego zamówienia.
 6.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia, o której mowa w ust. 6.

  

§ 5

Zapłata

 

 1.     Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności (Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia):
 •        płatność za pomocą karty płatniczej lub kredytowej,
 •        płatność przelewem bankowym online,
 •        płatność szybkim przelewem,
 •        płatność BLIKIEM,
 •        płatność osobista,
 •        płatność ratalna, P24NOW lub PayPo stosownie do § 6 Regulaminu,
 •        płatność za pobraniem za pośrednictwem kuriera.
 1.      Skorzystanie z niektórych sposobów płatności wymaga zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie realizacji płatności z określoną osobą trzecią (pośrednikiem płatności). MJS MEBLE nie jest stroną owych umów, a jedynie udostępnia dane osobowe Klienta pośrednikowi płatności w niezbędnym zakresie.
 2.      Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Serwisu.
 3.      Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, MJS MEBLE wystawia Klientowi odpowiedni dokument fiskalny (fakturę VAT lub paragon) i załącza ów dokument do Towaru.
 4.      Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy MJS MEBLE: Konto w ING Bank Śląski nr.:44 1050 1070 1000 0090 8349 1861.
 5.      W przypadku opóźnień w płatnościach przez Kupującego, MJS MEBLE zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami – Sprzedawca naliczy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

§ 6

Sprzedaż ratalna P24NOW LUB E-RATY

 

 1.     W Serwisie istnieje możliwość rozłożenia świadczenia na równe raty miesięczne lub złożenia wniosku o limit odnawialny – za pośrednictwem funkcjonalności P24NOW LUB E-RATY oraz w systemie PayPo. Płatność w systemie ratalnym odbywa się w oparciu o umowę zawieraną przez Klienta z podmiotem trzecim.
 2.     W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za Towary w systemie P24NOW - procedura uzyskania finansowania jest następująca:
 3.      Klient po dodaniu Towarów do koszyka, wybiera jako formę płatności P24NOW, zaznaczając opcję „płatność do 54 dni później lub na raty”,
 4.      Klient uzupełnia formularz udostępniony przez podmiot trzeci (kredytodawcę),
 5.      podmiot trzeci (kredytodawca) podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Klientowi limitu odnawialnego,
 6.      po weryfikacji przesłanego formularza kredytodawca informuje Klienta o przyznanym limicie,

- powyższy proces jest określana przez kredytodawcę, a jej opis, zawarty w niniejszym Regulaminie, ma wyłącznie charakter informacyjny.

 1.     W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za Towary w systemie PayPo - procedura uzyskania finansowania jest następująca:
 2.      Klient po dodaniu Towarów do koszyka, wybiera jako formę płatności PayPo,
 3.      Klient uzupełnia formularz udostępniony przez podmiot trzeci,
 4.      podmiot trzeci podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia Klientowi płatności w systemie PayPo,
 5.     MJS MEBLE nie jest stroną powyższych umów ani też nie pośredniczy w ich zawieraniu, a jedynie zapewnia możliwość zapłaty za dokonane Zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
 6.     Po podjęciu przez kredytodawcę decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu - kredytodawca informuje Sprzedawcę o zgodzie lub braku zgody na dane finansowanie. Jeżeli zgoda zostaje wyrażona, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia. W innym przypadku, Zamówienie jest anulowane.

 

§ 7

Realizacja zamówienia i dostawa

 

 1.      MJS MEBLE przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty na swym rachunku bankowym.
 2.      Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3.      Możliwe sposoby dostawy to:
 4.      Sposoby dostawy, inne niż odbiór osobisty, realizowane są przez MJS MEBLE za pomocą osób trzecich (przewoźników). W przypadku wyboru jednego z owych sposobów dostawy, MJS MEBLE udostępnia dane osobowe Klienta danemu przewoźnikowi w niezbędnym zakresie.
 5.      Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia.
 6.      Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania zamówienia do producenta, następnie przesyłki do magazynu sprzedającego i następnie czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. MJS MEBLE zobowiązuje się, że przekaże Zamówienie producentowi w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Czas, w którym zamówione Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest od czasu przesyłki towaru do magazynu MJS MEBLE o jakim informacja znajduje się w Serwisie.
 7.      W przypadku Towarów oznaczonych znaczkiem "Produkt POLSKI" Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu produkcji Towaru, o jakim informacja znajduje się w informacji o danym Towarze w Serwisie i wynosi od 4 – 6 tygodni.
 8.      W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, MJS MEBLE może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru.
 9.      W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami:
 1. odbiór osobiście w siedzibie MJS pod adresem: ul. Legionów 246, 43-503 Czechowice-Dziedzice.
 2. dostawa:
  1. za pośrednictwem wybranego kuriera,
  2. transport własny Sprzedawcy,
  3. w wypadku towarów w zamówieniach indywidualnych na wybrany towar lub poza granicami Polski transport wyceniany jest indywidualnie.

a)    Termin dostawy, podany w Serwisie, jest wiążący pod warunkiem, że został potwierdzony przez MJS MEBLE w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Klient może dochodzić od MJS MEBLE roszczeń tytułem nieterminowej dostawy pod warunkiem, że MJS MEBLE nie dostarcza Towaru dostarczonego już przez Producenta, w umówionym terminie, a także w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Klienta w pisemnym wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od doręczenia dodatkowego wezwania,

b)    Termin dostawy może ulec wydłużeniu o czas trwania ewentualnych przeszkód spowodowanych siłami wyższymi, niezależnymi od Sprzedawcy, takimi jak czynniki przyrodnicze, epidemie, wojny, stany wyjątkowe, ograniczenia administracyjne, strajki, zamachy, awarie w dostawie prądu, przerwy w produkcji, uszkodzenia w transporcie, zamknięcia dróg, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałów i surowców, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, transport narzucone przez akty władz publicznych itp. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu ze wskazanych przyczyn,

c)    Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana – do odmowy odbioru i podpisania odpowiedniego protokołu. Wszelkie rozbieżności ilościowe lub obecność wad nieukrytych w przesyłce muszą być odnotowane w liście przewozowym i potwierdzone przez przewoźnika . W przypadku braku takiego wpisu na dokumencie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ilościowe lub wady jakościowe, nie będące wadami ukrytymi.

 1. W braku odmiennej umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za rozładunek Towaru z podstawionego środka transportu.
 2. MJS MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za załadunek oraz rozładunek ani za zapewnienie środków technicznych umożliwiających załadunek lub rozładunek przesyłki. Ewentualna pomoc ze strony kierowcy w czasie załadunku lub rozładunku przesyłki następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Klienta będącego przedsiębiorcą.

 

§8

Gwarancja

 1.     Towary dostępne w Serwisie mogą być objęte gwarancją producenta – informacja o tym jest dostępna w Serwisie.
 2.     Gwarancja może być udzielona przez Sprzedawcę lub inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki gwarancji, w tym także dane kontaktowe udzielającego gwarancji jak i procedury gwarancyjne są dostępne w opisie gwarancji np. karcie gwarancyjnej.
 3.     MJS MEBLE wskazuje, że w przypadku wystąpienia braku zgodności Towaru z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 4.     W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta czy dystrybutora) Kupujący może skierować roszczenie z tytułu tej gwarancji zgodnie z jej warunkami, lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy. Zgłoszenie gwarancyjne można wykonać między innymi poprzez:
 5.      Kontakt pod adresem mailowym: biuro@dobrasofa.pl lub pod numerem tel. 666 666 064.

 

§9

Reklamacje

 1.      MJS meble wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadającą dla nich zawodowy charakter, w tym z wyjątkiem Uprzywilejowanych przedsiębiorców oraz Konsumentów.
 2.      Reklamacje można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@dobrasofa.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice-Dziedzice. 
 3.      W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać:

a)    dane kontaktowe Klienta i osoby zgłaszającej reklamację,

b)    nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja,

c)     opis wady lub niezgodności Towaru z umową, w tym zwłaszcza: na czym wada/niezgodność polega, kiedy się ujawniła,

d)    dokumentację fotograficzną, w tym zdjęcie etykiety reklamowanego Towaru,

e)    czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji (np. naprawa lub wymiana Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),

f)      podstawę roszczeń Klienta (np. niezgodność Towaru z umową, gwarancja),

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji.

 1.      W przypadku zgłoszenia reklamacji:

a)    Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, zgłaszający żądanie naprawy lub wymiany Towaru – zobowiązany jest udostępnić MJS MEBLE Towar, którego reklamacja dotyczy. MJS MEBLE odbiera taki Towar na swój koszt.

b)     Klient będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, który składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy - niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy, na jego koszt, na adres siedziby MJS MEBLE pod adresem: ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

c)     Klient przed wysyłką Towaru w ramach reklamacji powinien odpowiednio zabezpieczyć urządzenie na czas transportu.

d)    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MJS MEBLE w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń – chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów wynika termin krótszy.

 1.      Komisja Europejska od 15 lutego 2016 r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: biuro@dobrasofa.pl.

 

 

§10

Prawo odstąpienia konsumenta

 1.    Klient, będący Konsumentem lub Uprzywilejowanym Przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie Towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2.    W przypadku umowy obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniego z Towarów lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
 3.    Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4.    Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a)    Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice - Dziedzice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b)    Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. 

c)    Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3.    Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2023.2759 z późn. zm.), w tym umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 11

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych,

reklamacje na działalność Serwisu

 

 1.      Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia wymagań technicznych systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca wymaga:

a)    podłączonego do sieci Internet komputera z aktualnym oprogramowaniem,

b)    dostępu do przeglądarki internetowej,

c)     posiadania oraz dostępu do poczty elektronicznej,

d)    oprogramowania Windows Media Player najnowszej wersji, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

 1.      MJS MEBLE udostępnia Klientom za pośrednictwem Serwisu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2020.344; dalej: u.ś.u.d.e.), których treścią jest używanie funkcjonalności Serwisu – obejmujących w szczególności:

a)    udostępnianie zawartości Serwisu,

b)    rejestrację i utrzymywanie Konta,

c)     zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Serwisie.

 1.      Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w powyżej, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić poprzez otwarcie witryny Serwisu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w §8 ust. 2 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Serwisu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Sprzedawcy przez Klienta pocztą elektroniczną, na adres biuro@dobrasofa.pl.
 2.      Klient zobowiązuje się do:

a)    niekorzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)    korzystania ze serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

 1.      W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres mailowy: biuro@dobrasofa.pl . Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez MJS MEBLE.
 2.      Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Serwisu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa § 3 powyżej.

 

§12

Dane osobowe

 

 1.      Administratorem danych osobowych Klienta jest MJS MEBLE, którego dane wskazano w §1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt z MJS MEBLE w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel. 666 666 064 lub poczty elektronicznej biuro@dobrasofa.pl .
 2.      Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez MJS MEBLE zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
 3.      MJS MEBLE przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)    wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)    wykonania ciążących na MJS MEBLE obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c)     promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes MJS MEBLE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1.      Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będę przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).
 2.      W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne MJS MEBLE do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu.
 3.      Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy MJS MEBLE będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 4.      Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie, za uprzednią zgodą Klienta.
 5.      Dane osobowe nie będą przekazywane przez MJS MEBLE do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6.      Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§14

Zasady okresowej promocji

 

 1.     Jeśli szczególne warunki określonej promocji organizowanej przez MJS MEBLE za pośrednictwem Serwisu nie stanowią inaczej wówczas:

a)    Promocja nie może być łączona z innymi promocjami;

b)    MJS MEBLE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach promocji;

c)     MJS MEBLE zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia aktualnych promocji;

 1.     Poszczególne promocje pozostają bez wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie określonych oferowanych promocji.
 2.     Promocja okresowa określona powyżej nie podlega łączeniu z promocją jakimikolwiek innymi promocjami. .
 3.     Treść promocji będzie każdorazowo dostępna w Serwisie udostępniana wraz z jej warunkami w ramach Serwisu.

 

§15

Zmiany regulaminu

 

 1.     MJS MEBLE przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

a)    zmianę funkcjonalności Serwisu,

b)    zmianę obowiązujących przepisów prawa,

c)     zmianę profilu działalności MJS MEBLE,

d)    zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń oferowanych w Serwisie przez MJS MEBLE, bądź też sposobu realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 1.     Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 1, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy, w szczególności wysłanego wiadomością email. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 2.     Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 1.       Klient może żądać usunięcia Konta w każdym czasie. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta powinno zostać dokonane na adres e-mailowy: biuro@dobrasofa.pl lub poprzez dostępne funkcjonalności Konta.
 2.       Konto może zostać usunięte przez MJS MEBLE bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Kupujący narusza postanowienia Regulaminu.
 3.       W razie stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a MJS MEBLE zobowiązuje się stosować postanowienia wynikające z obowiązującego prawa, a ponadto odpowiednio zmodyfikować treść Regulaminu, aby uniknąć dalszych naruszeń.
 4.       Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 5.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej, a także w siedzibie MJS MEBLE, pod adresem: ul. Legionów 246, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

 

 

 

Zał. nr. 1 do Regulaminu: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MJS MEBLE sp. z o.o. (43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów246) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy, odbioru rzeczy dokonamy we własnym zakresie i na nasz koszt.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

MJS MEBLE sp. z o.o.

ul. Legionów 246

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 666 666 064

(adresat)

 

  

OŚWIADCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

 

Data zawarcia umowy

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             ………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                         (Data i podpis)